banner-mask facebook flag googleplus linkedin mapmarker recognition shield soccerfield su-icon twitter money calendar calendar user trophy

Algemene Voorwaarden gebruik SportEtalage

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Multitask ICT: Multitask ICT B.V., gevestigd te 2564 AH 's-Gravenhage aan de Laan van Meerdervoort 843, dossiernummer Kamer van Koophandel: 27132165; SportEtalage is een web applicatie die alle soorten aanbieders van sport in staat stelt hun aanbod te presenteren aan de consument/sporter. De bezoekers kunnen zoeken naar het volledige gepresenteerde aanbod inclusief prijzen, foto’s en uitleg van sport in hun omgeving.
De Overeenkomst: de overeenkomst tussen Multitask ICT en de wederpartij inzake het gebruik van de SportEtalage.
De Bedrijfsvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Multitask ICT bv, opgesteld door Multitask ICT, geldend voor het algemene gebruik van software van Multitask ICT.
De Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden gebruik SportEtalage;
De Gebruiker: de contractuele wederpartij van Multitask ICT die de SportEtalage gebruikt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Artikel 3 Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 Telecommunicatiefaciliteiten

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de kosten van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, waarvan hij in het kader van de Overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 5 Tarieven, betaling

Artikel 6 Toegang tot de SportEtalage

Artikel 7 Algemene plichten van de Gebruiker

Het is de Gebruiker niet toegestaan om, al dan niet door technische kunstgrepen, te bevorderen of toe te laten dat meer personen tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de SportEtalage dan het aantal waarvoor de Gebruiker op dat moment betaalt.

Artikel 8 Verplichtingen van Multitask ICT

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Artikel 10 Opzegging

Artikel 11 Overdracht

Het is de Gebruiker zonder voorafgaande toestemming van Multitask ICT niet toegestaan de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen.

Artikel 12 Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Multitask ICT en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Multitask ICT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.